Az ezerszínű magyar nyelv (Kettős értelmű szavaink)

Teller Ede mondta: „A magyar nyelv az egyetlen beszélt nyelv a világon, amelynek Fény természete van. Minden szónak két jelentése van mint a fénynek. Anyagi és hullám természete van. Például főnév és ige, nő és nő. A magyar nyelv sajátossága, hogy a beszélő partnert partnernek tekinti. Tudom, hogy tudja.”

Ez a többjelentésű szavak alkotása a magyar nyelv, a magyar gondolkodás különös képessége, a képzettársítás. A mai napig alkotunk ilyen szavakat, és ezeknek az újabb keletű szópárok kettős jelentéseinek nyilván értjük az okát, a daru azért daru, mert az hasonlít a daru madárra, a palack azért üveg mert régebben mindig üvegből készült, de majd egyszer eljön az idő, hogy az emberek el nem tudják képzelni, miért nevezzük üvegnek a palackot, ami egyébként műanyag.
Ezt a Teller Ede idézetet olvasva arra gondoltam hogy akkor játszunk, és összegyűjtöm nyelvünk többértelmű szavait. Ez az összegyűjtés természetesen kilátástalan, mivel ezeknek a szavaknak a száma a végtelent közelíti, illetve bármikor születhetnek újabb több jelentésű szavak, amihez mindössze annyi kell, hogy azt valaki olyan szövegkörnyezetben használja, amivel az a szó ebben a más jelentésben is életre kel, de azért próbáljuk meg, így ez a bejegyzés is egy folyamatosan bővülő bejegyzés lesz.

A szavakat gyűjtögetve arra jutottam, hogy azok egy részét több külön nagy csoportba sorolhatjuk. Az egyik amikor az  vagy az  képzők adnak a szavaknak új értelmet, ezeket csak akkor írom be a listára, ha így ezekkel a képzőkkel két vagy több új szó jött létre (például adó, folyó, váltó). Ha azokat is feltettem volna ide, amelyeknek a két jelentése közül az egyik az eredeti szó tovább képzett jelentése, akkor ez a lista végtelenné nyúlt volna. Pár példa erre: Megálló, ütköző, úszó, szálló.

A másik nagy csoport, az állatnevek csoportja. Ezek felkerültek a listára, ezek azok a szavak, ahol általában személyeket, vagy az emberek viselkedését jellemzik állatokkal, mint például majom, disznó, malac, sárkány.
Egy harmadik nagy csoportja ezeknek a szavaknak az igekötőkkel más jelentést is bíró szavak, ahol az eredeti mellett egy egészen más jelentést is felvett az az igekötős ige. Ebből rendkívül sok van, ez talán akár egy külön listát is megérdemel, ilyen például a lelép, megszáll, ellát.

Sok szóra rá lehetne fogni, hogy ez csak szleng kifejezésként több jelentésű, de erről azt gondolom, hogy sok ilyen szópár lehet, amelyiknek az egyik tagja szlengként kezdhette életét, aztán az idő teljes értékű szóvá tette azt. Az ilyen szavak vagy felnőnek, vagy idővel a múlt homályába vesznek.

A lista folyamatosan bővül, és így a szavakat írva az is eszembe jutott, hogy ez akár még egy jó játék is lehet, fiatalabbaknak, gyerekeknek sőt még felnőtteknek is. Gyors kérdések, gyorsan várt válaszok. Mi a két jelentésük? Körte? Oldal? Tűr? Mi a négy jelentése a föld vagy a tűz szavaknak?...
Az igekötős többértelmű szavainkról külön bejegyzésben írok.

1.

ablak

167.

hallgat

333.

ökör

2.

adó

3

168.

hat

334.

öl

3

3.

akkor

169.

határ

335.

ölt

4.

akna

170.

haza

336.

ördög

5.

alak

171.

hány

337.

öreg

6.

angyal

172.

háromszög

338.

ősz

7.

anya

173.

hát

339.

paletta

8.

anyag

4

174.

hegy

340.

papucs

9.

apró

175.

helyes

341.

paradicsom

10.

ág

176.

hét

342.

pattog

11.

áldozat

177.

hideg

343.

pálya

3

12.

áll

178.

híd

344.

pár

13.

állat

179.

hív

345.

páratlan

14.

állás

180.

346.

páros

15.

állít

181.

hogy

347.

pecsét

16.

álom

182.

hold

348.

per

17.

ár

3

183.

holdudvar

349.

példa

18.

bagoly

184.

homályos

350.

pipa

3

19.

bak

3

185.

hódít

351.

pirul

20.

barát

186.

hullám

352.

piszkos

21.

barom

187.

huzat

353.

polip

22.

báb

188.

hüvely

354.

poloska

23.

bár

189.

hűvös

355.

pont

24.

becsül

190.

ideg

356.

pontos

25.

benyomás

191.

idéz

357.

puska

26.

besúgó

192.

idő

358.

puszta

27.

béka

193.

ige

359.

rag

28.

bélyeg

194.

igen

360.

ravasz

29.

bika

195.

illik

361.

rák

30.

birka

196.

inas

362.

rendel

31.

biztos

197.

ingoványos

363.

rengeteg

32.

biztosíték

198.

iskola

364.

repeszt

33.

bír

199.

ír

365.

retek

34.

bíró

200.

íz

366.

rovás

35.

blokk

201.

ív

367.

róka

36.

borít

202.

jár

368.

rugalmas

37.

bőr

203.

járás

369.

rugalmatlan

38.

büdös

204.

játék

3

370.

sár

39.

cirkusz

205.

játékos

371.

sárkány

40.

cím

206.

játszik

3

372.

sarok

41.

csacsi

207.

jegy

3

373.

sántít

42.

csap

208.

jelent

374.

sima

43.

csapás

209.

jön

375.

sír

44.

csatorna

3

210.

376.

sodor

45.

csattog

211.

kacsa

377.

sötét

46.

csavar

212.

kagyló

378.

spárga

3

47.

csomó

213.

kap

379.

sugár

48.

cserép

214.

kapcsol

380.

súg

49.

csészealj

215.

kar

381.

súlyos

50.

csiga

3

216.

kaszál

382.

súrol

51.

csillag

217.

katona

383.

süt

52.

csipke

218.

kelt

384.

szakad

53.

csíp

219.

kemény

385.

szakadt

54.

csípő

220.

kenguru

386.

szakasz

55.

csípős

221.

kenyér

387.

szakít

56.

csomó

222.

keres

388.

szamár

57.

csóka

223.

keret

389.

száll

58.

csöpp

224.

kerít

390.

szám

59.

csúcs

225.

kerül

3

391.

számít

60.

csúszik

226.

kerület

392.

számla

61.

csúsztat

227.

keserédes

393.

szán

62.

darab

3

228.

keserű

394.

szárny

3

63.

darál

229.

kép

395.

század

64.

daru

230.

képes

396.

szed

65.

dél

231.

kétszínű

397.

szeg

3

66.

derék

232.

ki

398.

szellem

67.

derül

233.

kihívás

399.

szerelés

68.

dinnye

234.

kiköpött

400.

szem

3

69.

dió

235.

kilátás

401.

szemben

70.

disznó

236.

kocka

402.

szemét

71.

dob

237.

kollégium

403.

szerv

72.

dobogó

3

238.

kor

404.

szervezet

73.

dönt

239.

kormány

405.

szédít

74.

dörzsölt

240.

korona

406.

szél

75.

drága

241.

kosár

407.

szikra

76.

dugó

242.

kostólgat

408.

szín

77.

egér

243.

koszos

409.

színez

78.

egészség

244.

köcsög

410.

szív

79.

egy

245.

költ

3

411.

szivacs

80.

egyenes

246.

könnyű

412.

szivar

81.

egyszer

247.

köp

413.

szól

82.

együttes

248.

kör

414.

szórakozik

83.

ejt

249.

köröz

415.

szög

84.

elem

250.

körözött

416.

szőke

85.

eleven

251.

körte

417.

szűr

86.

elég

252.

köt

418.

szürke

87.

ember

3

253.

követ

3

419.

szűz

88.

erős

254.

kritikus

420.

tag

89.

esik

255.

krém

421.

talál

90.

ezred

256.

kulcs

422.

tanács

91.

édes

257.

kupa

423.

tart

3

92.

ég

258.

kúp

424.

tartozik

93.

ék

259.

küszöb

425.

tartózkodik

94.

él

260.

langyos

426.

tár

95.

énekel

261.

lap

427.

tehén

96.

ér

4

262.

lapít

428.

teker

97.

értékel

263.

lapul

429.

telik

98.

fa

264.

lassan

430.

terem

99.

fagyos

265.

laza

431.

terhes

100.

fal

266.

lazít

432.

természet

101.

far

267.

láb

433.

természetes

102.

farag

268.

lágy

434.

test

103.

faragatlan

269.

lánc

435.

tesz

104.

fazon

270.

láng

436.

tetű

105.

fázik

271.

lángol

437.

tégla

106.

fed

272.

láz

438.

tér

3

107.

fedez

3

273.

lejárat

439.

tiszta

3

108.

fej

3

274.

les

3

440.

tized

109.

felhajtás

275.

lemez

441.

toll

110.

fenék

276.

lencse

442.

torna

111.

fest

277.

levél

443.

tök

112.

feszültség

278.

444.

tölt

113.

fél

279.

légy

445.

savanyú

114.

fény

280.

lép

446.

tömeg

115.

fényes

281.

lépés

3

447.

töpörtyű

116.

fényez

282.

liba

448.

tör

117.

fészek

283.

lódít

449.

törzs

118.

figura

284.

lóg

450.

tud

119.

film

285.

majom

451.

tus

3

120.

finom

286.

makk

452.

tuskó

121.

fodor

287.

malac

453.

tüzel

3

122.

fog

4

288.

mandula

454.

tűr

123.

fogad

289.

mar

455.

tűz

4

124.

fogadó

290.

marha

456.

tyúk

125.

fogas

291.

maszatol

457.

ugrat

126.

fogás

292.

mazsola

458.

utal

127.

fogoly

293.

medence

3

459.

újság

128.

fogyaszt

294.

megy

3

460.

úr

129.

fok

4

295.

meleg

3

461.

ül

130.

folyik

296.

menet

462.

ülés

131.

fordít

297.

mer

463.

ültet

132.

fordul

298.

merev

464.

ürge

133.

forgat

299.

mező

465.

üveg

3

134.

forma

300.

méh

466.

üzlet

135.

forró

301.

mi

467.

űr

136.

folyik

302.

mogyoró

468.

vad

137.

folyó

3

303.

mostoha

469.

vagy

138.

forrás

3

304.

motor

470.

vág

139.

föld

4

305.

mókus

471.

választék

140.

3

306.

múlik

472.

válik

141.

fúj

307.

473.

váltó

142.

fut

308.

nap

474.

vár

143.

fúr

309.

negyed

475.

vessző

144.

függ

310.

nehéz

476.

vet

145.

fül

311.

nem

477.

vevő

146.

füstölög

312.

nevez

478.

vezet

147.

313.

479.

vezető

148.

fűz

314.

nővér

480.

világos

149.

gát

315.

nyal

481.

villa

150.

gáz

316.

nyelv

482.

villog

151.

gazda

317.

nyers

483.

volt

152.

gerinc

318.

nyit

484.

ugrat

153.

golyó

319.

nyíl

485.

utal

154.

gomb

320.

nyír

486.

út

155.

gumi

321.

nyom

487.

ülés

156.

gyengéd

322.

nyomás

488.

ültet

157.

gyertya

323.

nyújt

489.

ürge

158.

gyökér

324.

nyúl

3

490.

üzlet

159.

gyöngyszem

325.

oldal

3

491.

űr

160.

ha

326.

olt

492.

űz

161.

hajlik (rá)

327.

orgona

493.

zajlik

162.

hajt

3

328.

orr

494.

zavar

163.

hajtás

3

329.

oszlop

495.

zár

164.

hajtogat

330.

oszt

496.

zebra

165.

hal

331.

osztály

497.

zöld

3

166.

hall

332.

óra

3

8 megjegyzés:

 1. vezet, űz, rag, kiakad, dobogó, letol, átejt, ejt, gát, kelt, ugrat

  VálaszTörlés
 2. pattanás, erőd, tartózkodik, pusztán, velős, szignál, szóló, kaszáló

  VálaszTörlés
 3. Ugye nem gondolod komolyan, hogy csak a magyarban vannak több jelentésű szavak, és más nyelvekben nincsenek?

  VálaszTörlés
 4. Ugye nem gondolod komolyan, hogy csak a magyarban vannak több jelentésű szavak, más nyelvekben nincsenek?

  VálaszTörlés
 5. Én nem írtam sehol ilyet, hogy csak a magyar nyelvben lennének kettős értelmű szavak, ezért aztán se komolyan se komolytalanul nem gondoltam ezt. Nem tudom melyik szavaimból olvashattad ezt ki.

  VálaszTörlés
 6. jók csak párat nem értettem

  VálaszTörlés
 7. Sajtó, hordó, háló, kopó, pók, házas, tojás, tulok, nyár, csík, ökle (egy halféle), önt...

  VálaszTörlés
 8. Ez a lista a fiatalságot azért meg tudja keverni, mert többjelentésű és azonos alakú szavak vegyesen vannak benne. Érdemes lett volna valahogy elkülöníteni ezeket.

  VálaszTörlés