Az ezerszínű magyar nyelv (Kettős értelmű szavaink)

Teller Ede mondta: „A magyar nyelv az egyetlen beszélt nyelv a világon, amelynek Fény természete van. Minden szónak két jelentése van mint a fénynek. Anyagi és hullám természete van. Például főnév és ige, nő és nő. A magyar nyelv sajátossága, hogy a beszélő partnert partnernek tekinti. Tudom, hogy tudja.”

Ez a többjelentésű szavak alkotása a magyar nyelv, a magyar gondolkodás különös képessége, a képzettársítás. A mai napig alkotunk ilyen szavakat, és ezeknek az újabb keletű szópárok kettős jelentéseinek nyilván értjük az okát, a daru azért daru, mert az hasonlít a daru madárra, a palack azért üveg mert régebben mindig üvegből készült, de majd egyszer eljön az idő, hogy az emberek el nem tudják képzelni, miért nevezzük üvegnek a palackot, ami egyébként műanyag.
Ezt a Teller Ede idézetet olvasva arra gondoltam hogy akkor játszunk, és összegyűjtöm nyelvünk többértelmű szavait. Ez az összegyűjtés természetesen kilátástalan, mivel ezeknek a szavaknak a száma a végtelent közelíti, illetve bármikor születhetnek újabb több jelentésű szavak, amihez mindössze annyi kell, hogy azt valaki olyan szövegkörnyezetben használja, amivel az a szó ebben a más jelentésben is életre kel, de azért próbáljuk meg, így ez a bejegyzés is egy folyamatosan bővülő bejegyzés lesz.

A szavakat gyűjtögetve arra jutottam, hogy azok egy részét több külön nagy csoportba sorolhatjuk. Az egyik amikor az  vagy az  képzők adnak a szavaknak új értelmet, ezeket csak akkor írom be a listára, ha így ezekkel a képzőkkel két vagy több új szó jött létre (például adó, folyó, váltó). Ha azokat is feltettem volna ide, amelyeknek a két jelentése közül az egyik az eredeti szó tovább képzett jelentése, akkor ez a lista végtelenné nyúlt volna. Pár példa erre: Megálló, ütköző, úszó, szálló.

A másik nagy csoport, az állatnevek csoportja. Ezek felkerültek a listára, ezek azok a szavak, ahol általában személyeket, vagy az emberek viselkedését jellemzik állatokkal, mint például majom, disznó, malac, sárkány.
Egy harmadik nagy csoportja ezeknek a szavaknak az igekötőkkel más jelentést is bíró szavak, ahol az eredeti mellett egy egészen más jelentést is felvett az az igekötős ige. Ebből rendkívül sok van, ez talán akár egy külön listát is megérdemel, ilyen például a lelép, megszáll, ellát.

Sok szóra rá lehetne fogni, hogy ez csak szleng kifejezésként több jelentésű, de erről azt gondolom, hogy sok ilyen szópár lehet, amelyiknek az egyik tagja szlengként kezdhette életét, aztán az idő teljes értékű szóvá tette azt. Az ilyen szavak vagy felnőnek, vagy idővel a múlt homályába vesznek.

A lista folyamatosan bővül, és így a szavakat írva az is eszembe jutott, hogy ez akár még egy jó játék is lehet, fiatalabbaknak, gyerekeknek sőt még felnőtteknek is. Gyors kérdések, gyorsan várt válaszok. Mi a két jelentésük? Körte? Oldal? Tűr? Mi a négy jelentése a föld vagy a tűz szavaknak?...
Az igekötős többértelmű szavainkról külön bejegyzésben írok.

1.

ablak

173.

hat

345.

osztály

2.

adó

3

174.

határ

346.

óra

3

3.

akkor

175.

haza

347.

ökör

4.

akna

176.

háló

348.

öl

3

5.

alak

177.

hány

349.

ölt

6.

angyal

178.

háromszög

350.

ördög

7.

anya

179.

hát

351.

öreg

8.

anyag

4

180.

hegy

352.

ősz

9.

apró

181.

helyes

353.

paletta

10.

ág

182.

hét

354.

papucs

11.

áldozat

183.

hideg

355.

paradicsom

12.

áll

184.

híd

356.

pattog

13.

állat

185.

hív

357.

pálya

3

14.

állás

186.

358.

pár

15.

állít

187.

hogy

359.

páratlan

16.

álom

188.

hold

360.

páros

17.

ár

3

189.

holdudvar

361.

pecsét

18.

bagoly

190.

homályos

362.

per

19.

bak

3

191.

hódít

363.

példa

20.

barát

192.

hullám

364.

pipa

3

21.

barom

193.

huzat

365.

pirul

22.

báb

194.

hüvely

366.

piskóta

23.

bár

195.

hűvös

367.

piszkos

24.

becsül

196.

ideg

368.

pofa

25.

benyomás

197.

idéz

369.

polip

26.

besúgó

198.

idő

370.

poloska

27.

betűz

199.

ige

371.

pont

28.

béka

200.

igen

372.

pontos

29.

bélyeg

201.

illik

373.

puska

30.

bika

202.

inas

374.

puszta

31.

birka

203.

ingoványos

375.

rag

32.

biztos

204.

iskola

376.

ravasz

33.

biztosíték

205.

ír

377.

rák

34.

bír

206.

íz

378.

rend

35.

bíró

207.

ív

379.

rendel

36.

blokk

208.

jár

380.

rengeteg

37.

borít

209.

járás

381.

repeszt

38.

bőr

210.

játék

3

382.

retek

39.

búcsú

211.

játékos

383.

rovás

40.

büdös

212.

játszik

3

384.

róka

41.

cirkusz

213.

jegy

3

385.

rugalmas

42.

cím

214.

jelen

386.

rugalmatlan

43.

csacsi

215.

jelent

387.

sár

44.

csap

216.

388.

sárkány

45.

csapás

217.

jön

389.

sarok

46.

csatorna

3

218.

jövő

390.

sántít

47.

csattog

219.

kacsa

391.

sima

48.

csavar

220.

kagyló

392.

sír

49.

csomó

221.

kap

393.

skót

50.

cserép

222.

kapcsol

394.

sodor

51.

csészealj

223.

kar

395.

sötét

52.

csiga

3

224.

kaszál

396.

spárga

3

53.

csillag

225.

katona

397.

sugár

54.

csipke

226.

kelt

398.

súg

55.

csíp

227.

kemény

399.

súlyos

56.

csípő

228.

kenguru

400.

súrol

57.

csípős

229.

kenyér

401.

süt

58.

csomó

230.

keres

402.

szakad

59.

csóka

231.

keresztez

403.

szakadt

60.

csöpp

232.

keret

404.

szakasz

61.

csúcs

233.

kerít

405.

szakít

62.

csúszik

234.

kerül

3

406.

szamár

63.

csúsztat

235.

kerület

407.

száll

64.

darab

3

236.

keserédes

408.

szám

65.

darál

237.

keserű

409.

számít

66.

daru

238.

kép

410.

számla

67.

dél

239.

képes

411.

szán

68.

derék

240.

kétszínű

412.

szárny

3

69.

derül

241.

ki

413.

század

70.

dinnye

242.

kihívás

414.

szed

71.

dió

243.

kikapcsolódik

415.

szeg

3

72.

disznó

244.

kiköpött

416.

szellem

73.

dob

245.

kilátás

417.

szerelés

74.

dobogó

3

246.

kocka

418.

szem

3

75.

dönt

247.

kollégium

419.

szemben

76.

dörzsölt

248.

koppint

420.

szemét

77.

drága

249.

kor

421.

szerv

78.

dugó

250.

kormány

422.

szervezet

79.

egér

251.

korona

423.

szédít

80.

egészség

252.

kosár

424.

szél

81.

egy

253.

kostólgat

425.

szikra

82.

egyenes

254.

koszos

426.

szín

83.

egyszer

255.

köcsög

427.

színez

84.

együttes

256.

költ

3

428.

szív

85.

ejt

257.

könnyű

429.

szivacs

86.

elem

258.

köp

430.

szivar

87.

eleven

259.

kör

431.

szól

88.

elég

260.

köröz

432.

szórakozik

89.

ember

3

261.

körözött

433.

szög

90.

erős

262.

körte

434.

szőke

91.

esik

263.

köt

435.

szűr

3

92.

ezred

264.

követ

3

436.

szürke

93.

édes

265.

kritikus

437.

szűz

94.

ég

266.

krém

438.

tag

95.

ék

267.

kulcs

439.

talál

96.

él

268.

kupa

440.

tanács

97.

énekel

269.

kúp

441.

tart

3

98.

ér

4

270.

küszöb

442.

tartozik

99.

értékel

271.

langyos

443.

tartózkodik

100.

fa

272.

lap

444.

(nem) tágít

101.

fagyos

273.

lapít

445.

tár

102.

fal

274.

lapul

446.

tehén

103.

falaz

275.

lassan

447.

teker

104.

far

276.

laza

448.

telik

105.

farag

277.

lazít

449.

terem

106.

faragatlan

278.

láb

450.

terhes

107.

fazon

279.

lágy

451.

természet

108.

fázik

280.

lánc

452.

természetes

109.

fed

281.

láng

453.

test

110.

fedez

3

282.

lángol

454.

tesz

111.

fej

3

283.

láz

455.

tetű

112.

felhajtás

284.

lejárat

456.

tégla

113.

felnőtt

285.

les

3

457.

tér

3

114.

fenék

286.

lemez

458.

tiszta

3

115.

fest

287.

lencse

459.

tized

116.

feszültség

288.

levél

460.

toll

117.

fél

289.

461.

torna

118.

fény

290.

légy

462.

tök

119.

fényes

291.

lép

463.

tölt

120.

fényez

292.

lépés

3

464.

savanyú

121.

fészek

293.

liba

465.

tömeg

122.

figura

294.

lódít

466.

töpörtyű

123.

film

295.

lóg

467.

tör

124.

finom

296.

majom

468.

törzs

125.

fodor

297.

makk

469.

tud

126.

fog

4

298.

malac

470.

tus

3

127.

fogad

299.

mandula

471.

tuskó

128.

fogadó

300.

mar

472.

tüzel

3

129.

fogas

301.

marha

473.

tűr

130.

fogás

302.

maszatol

474.

tűz

4

131.

fogoly

303.

mazsola

475.

tyúk

132.

fogyaszt

304.

mákvirág

476.

ugrat

133.

fok

4

305.

medence

3

477.

úszó

134.

folyik

306.

megy

3

478.

utal

135.

folytat

307.

meleg

3

479.

újság

136.

fordít

308.

menet

480.

úr

137.

fordul

309.

mer

481.

ül

138.

forgat

310.

meredek

482.

ülés

139.

forma

311.

merev

483.

ültet

140.

forró

312.

mező

484.

ürge

141.

folyik

313.

méh

485.

üveg

3

142.

folyó

3

314.

mi

486.

üzlet

143.

forrás

3

315.

mocskos

487.

űr

144.

föld

4

316.

mogyoró

488.

vad

145.

3

317.

mostoha

489.

vagy

146.

fúj

318.

motor

490.

vág

147.

fut

319.

mókus

491.

választék

148.

fúr

320.

múlik

492.

válik

149.

függ

321.

493.

váltó

150.

fül

322.

nap

494.

vár

151.

füstölög

323.

negyed

495.

vessző

3

152.

324.

nehéz

496.

vet

153.

fűz

325.

nem

497.

vevő

154.

gát

326.

nevez

498.

vezet

155.

gáz

327.

499.

világos

156.

gazda

328.

nővér

500.

villa

157.

gerinc

329.

nyal

501.

villog

158.

golyó

330.

nyelv

502.

volt

159.

gomb

331.

nyers

503.

ugrat

160.

gumi

332.

nyit

504.

utal

161.

gyengéd

333.

nyíl

505.

út

162.

gyertya

334.

nyír

506.

ülés

163.

gyökér

335.

nyom

507.

ültet

164.

gyöngyszem

336.

nyomás

508.

ürge

165.

ha

337.

nyújt

509.

üzlet

166.

hajlik (rá)

338.

nyúl

3

510.

űr

167.

hajt

3

339.

oldal

3

511.

űz

168.

hajtás

3

340.

olt

512.

zajlik

169.

hajtogat

341.

orgona

513.

zavar

170.

hal

342.

orr

514.

zár

171.

hall

343.

oszlop

515.

zebra

172.

hallgat

344.

oszt

516.

zöld

3

8 megjegyzés:

 1. vezet, űz, rag, kiakad, dobogó, letol, átejt, ejt, gát, kelt, ugrat

  VálaszTörlés
 2. pattanás, erőd, tartózkodik, pusztán, velős, szignál, szóló, kaszáló

  VálaszTörlés
 3. Ugye nem gondolod komolyan, hogy csak a magyarban vannak több jelentésű szavak, és más nyelvekben nincsenek?

  VálaszTörlés
 4. Ugye nem gondolod komolyan, hogy csak a magyarban vannak több jelentésű szavak, más nyelvekben nincsenek?

  VálaszTörlés
 5. Én nem írtam sehol ilyet, hogy csak a magyar nyelvben lennének kettős értelmű szavak, ezért aztán se komolyan se komolytalanul nem gondoltam ezt. Nem tudom melyik szavaimból olvashattad ezt ki.

  VálaszTörlés
 6. jók csak párat nem értettem

  VálaszTörlés
 7. Sajtó, hordó, háló, kopó, pók, házas, tojás, tulok, nyár, csík, ökle (egy halféle), önt...

  VálaszTörlés
 8. Ez a lista a fiatalságot azért meg tudja keverni, mert többjelentésű és azonos alakú szavak vegyesen vannak benne. Érdemes lett volna valahogy elkülöníteni ezeket.

  VálaszTörlés